ISSN 2687-4318

 

Tüm Dergi Açılır Sayfa

Formatında

 

Kapak

1. Kapak

Sayfa I

       PDF              

Editörden

2. Yapı Bilgi Modelleme

Gülen Çağdaş, Ethem Gürer, Sema Alaçam

Sayfa V

    PDF             

Makaleler

3. Bina Bilgi Modelleme İle Erken Tasarım Aşamasında Karar Verme Süreçlerinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi

Ömer Halil Çavuşoğlu, Gülen Çağdaş

Sayfa 1-26

Çavuşoğlu, Ö. H. & Çağdaş, G. (2020). Bina Bilgi Modelleme İle Erken Tasarım Aşamasında Karar Verme Süreçlerinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi.  JCoDe: Journal of Computational Design, 1(2), 1-26).

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode/issue/53480/703309

 

Özet

Sanayi Devrimi ile başlayan ve günümüze kadar uzanan süreçte dünya tarihinde daha önce görülmemiş bir hızda değişim ve gelişim gerçekleşmiştir. Özellikle son elli yılda gerçekleşen gelişmeler, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve uygulanan çözüm yollarının sonucunda; küresel olarak dünyayı etkileyen küresel ısınma sorunu, belirgin iklim değişiklikleri, ozon tabakasının incelmesi, yeraltı kaynaklarının tükenme tehlikesi, enerji sarfiyatının ve çevre kirliliğinin artması gibi yeni olumsuzluklar ortaya çıkmıştır. Araştırmalar, mimarlık alanının ve özellikle de mimari tasarımın bu durum ile doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu olumsuz durumun üstesinden gelebilmek adına yeni tasarım araçları ve yaklaşımları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda, Bina Bilgi Modelleme ortamları için kütle tasarım araçları geliştirilmiş ve ortamın bu kütle modelleri üzerinde kavramsal analiz ve simülasyonlar yapabilmesi sağlanmıştır. Böylelikle, tasarımcılara erken tasarım aşamasında dahi tasarımlarını belirli kavramsal ve varsayımsal girdiler ile sınayabilme ve çalışmalarını sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirebilme ortamı sunulmuştur. Bu çalışmanın birincil amacı, erken tasarım aşamasında Bina Bilgi Modelleme ortamlarının sunduğu yeni tasarım araçlarının, tasarımcıların ilk tasarım kararları üzerindeki etkisini sürdürülebilirlik bağlamında incelemek ve erişilen bulguları irdelemektir. Bu amaca ulaşabilmek için belirlenmiş olan araştırma soruları aşağıda paylaşılmıştır:
o Protokol çalışmalarında hangi fiziksel ve bilişsel tasarım eylemleri ne yoğunlukta ortaya çıkmaktadır?
o Katılımcıların bu çalışma süreçleri kapsamında gerçekleştirdikleri tasarım eylemlerinin dağılımı bağlamında, herhangi bir benzerlik veya farklılık tespit edilebilmekte midir?

Anahtar Kelimeler: BBM, Bina Bilgi Modelleme, Sürdürülebilirlik, Tasarımda Karar Verme, Protokol Analizi

     TAM METİN (TR)         

4. İnşaat Sektöründe Elektronik İhale (E-İhale) Sistemleri ve Yapı Enformasyonu Modellemesi Entegrasyonu: Örnek Bir Çalışma

Ayşen Saraç Çıracıoğlu, Hakan Yaman

Sayfa 27-40

Çıracıoğlu, A. S., Yaman, H. (2020). İnşaar Sektöründe Elektrobik İhale (E-İhale) Sistemleri ve Yapı Enformasyonu Modellemesi Entegrasyonu: Örnek Bir Çalışma. JCoDe: Journal of Computational Design, 1(2), 27- 40.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode/issue/53480/695172

Özet

Günümüzde enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle inşaat sektöründe büyük gelişimler kaydedilmiştir. İnşaat sektörünün önemli bir bölümünü oluşturan ihale süreçleri de enformasyon ve bilgi teknolojilerinden beslenmiş ve ihale işlemleri de elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır. İnşaat sektöründe 2000’li yılların başından beri elektronik ortamda ihale işlemleri yapılmaya başlansa da diğer sektörlerle karşılaştırıldığında kullanım oranı açısından geri planda kalmıştır.
Bu çalışmada, Yapı Enformasyonu Modellemesi (BIM) inşaat sektöründe E-İhale hizmetlerinin etkin kullanılamayışına alternatif bir çözüm olarak sunulmuştur. E-ihale hizmetleri ve Yapı En-formasyonu Modellemesi bütünleştirilmesi, kullanılan terimler ve gerekli teknolojiler ile detaylandırılarak anlatılmıştır. Çalışmanın başında derinlemesine bir literatür araştırması yapılmış, Dünya’da örnek E-İhale uygulamaları tüm gereklilikleriyle incelenmiştir. Örnek olarak, Türkiye Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), yapım işleri başlığı altında araştırılmıştır. EKAP uzmanlarıyla karşılıklı görüşmeler yapılmış, Dünya’da E-İhale uygulamaları konusunda sofistike bir uygulama olan Güney Kore E-İhale uygulaması (KONEPS), EKAP ile karşılaştırılmış, sonuç olarak EKAP-BIM entegrasyonu önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Birlikte Çalışabilirlik, Bulut Bilişim, E-İhale, Kamu E-ihale Yapı Enformasyonu Modellemesi

     TAM METİN (TR)        

5. Hesaplamalı Tasarım ve YBM Entegrasyonu: “Dynamo” İle Yeni Olanakların Araştırılması

Enes Kaan Karabay

Sayfa 41-64

Karabay, E. K. (2020). Hesaplamalı Tasarım ve YBM Entegrasyonu: “Dynamo” İle Yeni Olanakların Araştırılması.  JCoDe: Journal of Computational Design, 1(2), 41- 64.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode/issue/53480/713157

Özet

Bu makalede, YBM üzerine eklenen grafik programlama dili ile ortaya çıkan yeni olanaklar incelenecektir. Açık kaynaklı Dynamo, çalışma ortamı olarak seçildi. Revit ve Dynamo’nun oluşturduğu yeni sistem Bilgisayımlı YBM olarak adlandırılmaya başlandı.

Makalede, bir tasarım sürecindeki Hesaplamalı YBM içeren çalışmanın aşamaları açıklanacaktır. Autodesk, Revit’e “DynamoPlayer” adlı bir eklenti de eklemiştir. Bu eklenti, yazılı algoritmaların büyük bir tasarımcı grubunda kullanımını kolaylaştırır ve bilgi gereksinimini azaltır; bu da son kullanıcı tarafından yapılan otomasyonların yolunu açar. Autodesk tarafından oluşturulan gelişmiş bir dil olarak “DesignScript” doğrudan Dynamo ile bütünleştirilir ve ayrıca Python betikleri doğrudan Dynamo ortamına yazılabilir. Tüm avantajları ile Dynamo ile entegre Revit ortamı “Hesaplamalı YBM” olarak yeni bir paradigma değişimi sunar. Algoritmalar, geometri ve YBM veritabanı üzerinde komutları yürütmek, mantıksal ve matematiksel işlemler oluşturmak için kullanılmaktadır. Bu mantıksal işlemler sayesinde, yinelenen görevler için gereken iş gücü azaltılabilir. Bilgisayar ortamındaki yöntemleri tanımlamak için genellikle algoritma destekli tasarım kavramı kullanılır. Makalede, bilgi tabanlı sistemdeki değişim nedeniyle “algoritma destekli” yerine “hesaplama” kavramı kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yapı Bilgi Modelleme, Bilgisayımlı YBM, Hesaplamalı Tasarım

    TAM METİN (TR)         

6. YBM’yi Doğru Kullanarak Akıllı Yapım

Ayşe Polat

Sayfa 65-73

Polat, A. (2020). YBM’yi Doğru Kullanarak Akıllı Yapım. JCoDe: Journal of Computational Design, 1(2), 65-73.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode/issue/53480/714130

Özet

Yapı Bilgi Modellemesi (YBM), tasarım ve inşaat endüstrilerini sarsan önemli bir teknolojidir. Paydaşlar arasında daha fazla işbirliği yapabilmek için, YBM’yi tüm araç ve yaklaşımlarla kullanmamız gerekiyor. Tasarım modellemedeki başarılı süreç, inşaatta çok başarılı bir YBM koordinasyonuna yönlendirebilir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Yapım, Yapı Bilgi Modelleme (YBM)

    TAM METİN (EN)         

Volume: 01   No: 01  –  January 2019

Cover

1. Cover

    Page I

   PDF

Editorial

2. Form Finding

    Gülen Çağdaş, Ethem Gürer, Sema Alaçam

    Page V

    PDF

Articles

3. Binding Behavior Study of Mycelium in Flexible Formwork

    Gülay Elbasdı, Sema Alaçam

    Pages 01-10

    ABSTRACT         FULL TEXT (TR)

4. Transformation Of Dance Motion Data To Form Through The Computational                   Environment

     Sinem Kırkan, Gülen Çağdaş

     Pages 11-34

    ABSTRACT         FULL TEXT (TR)

5. A Form Finding Approach with Triply Periodic Minimal Surfaces

    Yusuf Reşat Güner, Gülen Çağdaş

    Pages 35-54

    ABSTRACT         FULL TEXT (TR)

6. Computing and Knitting in the Context of Concrete Shell Structures

    Serenay Elmas, Sema Alaçam

     Pages 55-64

    ABSTRACT         FULL TEXT (TR)

7. A Node Pattern Approach in Categorizing General Form Typologies

    Anday Bodur, Ethem Gürer

     Pages 65-86

    ABSTRACT         FULL TEXT (TR)

8. Computing and Knitting in the Context of Concrete Shell Structures

    Çağlan Çelebi

     Pages 87-109

    ABSTRACT         FULL TEXT (EN)

©2023 Journal of Computational Design & The Rectorate of Istanbul Technical University. All rights reserved.
Your continued use of this site signifies that you accept the terms of use.

Creative Commons License
The papers published in JCoDe are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Istanbul Technical University | Faculty of Architecture