YAYIN ETİĞİ HAKKINDA

Journal of Computational Design kullanıcıları (editör, yazar, hakem, bölüm editörü, okuyucu) COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından geliştirilen kılavuzdaki etik kurallara ve sorumlulukları dikkate almaktadır. Dergiye gönderilen yazılar, bir editör ve en az iki hakem tarafından incelenmek suretiyle çift kör hakemlik (double-blind peer review) sürecinden geçmektedir. Gönderilmiş olan makalelerin başka bir yerde yayınlanmış (bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metin yayımlanmış bildiriler dâhil) ya da yayın için sırada bekliyor olmaması gerekmektedir. 

ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

 

1- Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar, yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Mimarlık Fakültesi bütün yayın haklarına sahip olur; Mimarlık Fakültesi’nin izni olmadan başka bir yerde yayımlanamaz. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur.

 

2- Dergiye gönderilen yazılar, bilimsel etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu konuda Yükseköğretim Kurumları, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ne (Bknz. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx) uygunluk şartı aranır. Ayrıca İTÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler İnsan Deneyleri (SB-INAREK), Sağlık ve Mühendislik Bilimleri İnsan deneyleri (SM-INAREK) ve uluslararası alanda geçerliliği kabul edilen Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE/Committee on Publication Ethics) rehber ilkeleri temel alınarak, ancak bu ilkelerle sınırlı olmayacak biçimde, bilimsel etik alanındaki gelişmelere açık bir anlayış benimsenmektedir.

 

3- Journal of Computational Design (JCoDe) yazılar için telif ücreti ödemez.

 

4- Journal of Computational Design (JCoDe) için başvuru ve sayfa ücreti yoktur.

 

5- Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve Journal of Computational Design (JCoDe)’ın yayın ilkelerine uygun olarak düzenlenmemiş olduğu tespit edilen yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir. 

 

6- Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve Journal of Computational Design (JCoDe) yayın ilkelerine uygun olan yazılar iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayımlanmasına, yazardan rapor çerçevesince düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir. Hakem raporlarından birinin kabul diğerinin red olması durumunda, makale için üçüncü bir hakem atanabilir veya yayın kurulu ile editörlük, yeniden hakem atanmasına gerek görmeksizin, bu konuda nihai kararı verme yetkisini saklı tutar.

 

7- Yayın Kurulu, ilgili sayıda yayımlanacak makale yoğunluğunu dikkate alarak, hakem incelemesi olumlu sonuçlanmış bir makaleyi derginin daha sonraki sayılarında yayımlama hakkına sahiptir.

 

8- Yazarlar, yayımlanması kabul edilen yazılarının basılı veya dijital ortamlarda paylaşılması ve çoğaltılması konusundaki tüm haklarını Mimarlık Fakültesi’ne devrettiklerini kabul ederler. 

 

9- Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini bildirmekle yükümlüdür. Yazarlar ayrıca, https://orcid.org/register adresi üzerinden alacakları bilimsel araştırmacı numarasını (ORCID bilgisini) iletmelidir. 

 

10- Yazarlar, makalelerin hazırlanış sürecinde “Yazım Kuralları” bölümünde açıklanan yazım kurallarına (kelime sayısı, yazı tipi, paragraf aralığı, referansların metin içinde ve metin sonunda liste haline gösterimi) uygun davranmakla sorumludurlar.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Değerlendirilmek üzere gönderilen tüm makaleler içerik ve dergi şablonuna uygun olmalıdır. Bu uygunluk editörler tarafından değerlendirilir ve alan editörlerine atanır. Eğer makale dergi şablonuna uygun değilse yazarlar en kısa sürede bilgilendirilir. Alan editörleri, makalenin alana ve dergi yazım kurallarına uygunluğunu değerlendirir. Her makale için alan editörü değerlendirme süresi 1 haftadır. Düzeltmeler tamamlandıktan sonra, makale hakemlere gönderilir. Hakemler için değerlendirme süresi 15 gündür. Hakem makaleyi değerlendirir ve raporlar. Bu değerlendirme ve raporlar yazara gönderilir. Tüm süreçlerin kontrolü editör kurulu tarafından yapılır. Hakemlerin gerekli görmeleri durumunda, birden fazla düzeltme isteme ve düzeltildikten sonra tekrar görme hakkı bulunur. Yazar gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra, alan editörleri makaleyi kontrol eder ve yayına hazırlar. Kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları Journal of Computational Design’a aittir. Makaleler başka yerde yayınlanamaz, kopyalanamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Dergide makale gönderim ve yayın için yazarlardan ücret talep edilmemektedir.

REVİZYON AŞAMASI

Minör revizyonlar, hakem dönüşlerinden sonra en geç 10 gün içinde DergiPark sistemine yüklenmelidir. Bu süre, majör revizyonlar için 15 gündür. 

İNTİHAL DENETİMİ

Yazar makaleyle birlikte benzerlik raporu (Turnitin ya da iThenticate üzerinden) yüklemelidir. Burada yer alan benzerlik %20’den az olmalıdır. Oranın %20’den fazla olması durumunda makale yazara iade edilir ve düzenleme istenir. Benzerlik oranı hala yüksekse dergi makaleyi ret edebilme hakkına sahiptir.

HAKEM SORUMLULUKLARI

Hakem değerlendirme süreci, editörün kararlarını vermede editör ve editör kuruluna yardımcı olur.

Araştırmayı incelemek için yeterli nitelikte olmadığını veya belirtilen sürede değerlendirmeyi tamamlayamayacağını bilen bir hakem, editöre bildirmeli ve inceleme sürecine dâhil olmamalıdır.

Hakemler, değerlendirmede elde ettiği bilgi veya fikirleri gizli tutmalı ve makaledeki materyalleri kendi araştırmalarında kullanmamalıdır. Herhangi bir çıkar çatışması içinde olmamalıdır. Makaleleri etnik köken, cinsiyet, cinsel eğilim, dini inanç, vatandaşlık ya da politik felsefelerinden bağımsız olarak değerlendirir. Çalışmanın değerlendirmesi nesnel olarak yapılmalı ve bu değerlendirmedeki görüşler destekleyici belgeler ile ifade etmelidir.

Hakemler, makaledeki atıfların referanslarda gösterilip gösterilmediğini tespit etmelidir. Daha önce yayınlanmış makaleler ile arasında önemli bir benzerlik veya örtüşme olduğunu bildirmekle yükümlüdür. 

EDİTÖR SORUMLULUKLARI

Editör makaleleri etnik köken, cinsiyet, cinsel eğilim, dini inanç, vatandaşlık ya da politik felsefelerinden bağımsız olarak değerlendirir. Dergide hangi makalelerin yayınlanacağına karar verir. Alınacak karar, makalenin doğruluğu, geçerliliği ve önemi ile derginin kapsamına uygun olmalıdır. İftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler dikkate alınmalıdır.

Editörler gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin yayımlanana kadar gizli tutulmasını garanti altına alırlar. Süreçte, yazarlar, editörler ve hakemler arasında olabilecek herhangi bir çıkar veya rekabet çakışmasına olanak vermemelidir.

Gönderilen bir makaledeki malzemeler, yazarın açık yazılı izni olmaksızın editörün veya yardımcılarının kendi araştırmalarında kullanılamaz.

YAZAR SORUMLULUKLARI

Yazarlar, yapılan işin doğru bir açıklaması ve önemi hakkında nesnel bir tartışma sunmalıdır. Bir makale, çalışmadan alıntı yapılmasına izin vermek için gerekli ayrıntı ve referansları içermelidir.

Yazarlar, çalışmalarının orijinal olmasını sağlamalıdır ve başka çalışmalar kullanılmışsa, uygun şekilde atıf yapılmalıdır. Çalışmada kullanılan tüm kaynaklar belirtilmelidir. İntihal, her türlü etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilemez.

Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir. Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır. Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Yazarların, editör incelemesi için bir makale ile bağlantılı olarak ham veriler sunmaları istenebilir ve bu verilerin yayınlandıktan sonra makul bir süre depolanması gereklidir.

Yazarlar, aynı çalışmayı başka bir dergide yayınlanmak veya değerlendirilmek üzere göndermemiş olmalıdır. Aynı çalışmanın birden fazla dergiye aynı anda gönderilmesi etik dışı bir davranış olarak nitelendirilir.

Yazarlık, çalışmaya önemli katkılarda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Tüm katkıda bulunanlar ortak yazar olarak listelenmelidir. Sorumlu yazar, katkıda bulunan tüm yazarların yazar listesine dâhil edilmesini sağlar.

Tüm yazarlar, makalelerinin sonuçlarını veya yorumunu etkileyecek şekilde yorumlanabilecek finansal veya diğer finansal çıkar çatışmalarını açıklayan bir açıklama içermelidir. Proje için tüm mali destek kaynakları açıklanmalıdır.

ÜCRET POLİTİKASI

Journal of Computational Design (JCoDe) Dergisi için başvuru ve sayfa ücreti yoktur. Makale gönderim ve süreç işletimi ücretsizdir. 

©2023 Journal of Computational Design & The Rectorate of Istanbul Technical University. All rights reserved.
Your continued use of this site signifies that you accept the terms of use.

Creative Commons License
The papers published in JCoDe are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Istanbul Technical University | Faculty of Architecture