1.YAZILARIN TESLİMİ

Dergide Türkçe ve İngilizce yazılmış makaleler yayınlanabilir. Makale dilinin Türkçe veya İngilizce olmasına göre ikinci dilde de ayrıca özet istenmektedir. Türkçe makaleler için maksimum bir sayfa uzunluğunda (yaklaşık 500 kelime) İngilizce genişletilmiş özet istenmekte olup, İngilizce makaleler için 250 kelimelik Türkçe özet seçime bağlıdır. Eserin daha geniş kitlelere yayılabilmesi için genişletilmiş İngilizce özet zorunludur. Yazılar, derginin sunum formatına göre hazırlanacak ve gerekli düzenlemeler yazarlardan talep edilebilecektir. 

2. YAZILARIN HAZIRLANMASI

Dergipark sistemine telif hakları sözleşmesi, benzerlik raporu, kapak sayfası (yazar bilgileri dahil), ve manuskript (yazar bilgileri dahil değil) olmak üzere dört ayrı dosya yüklenmelidir. Teslim, çift kör-hakem- değerlendirme ve yayın süreçlerinde gecikme yaşanmaması için yazarların aşağıda belirtilen yönergelere uyması önemlidir.

Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no.) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir. Bu ibare kapak sayfası dosyasına eklenmelidir. Yazarlara eğer tezden üretilmiş makale değil ise çalıştığı kurumları üst veriye yazmaları yönergeye eklenmelidir. Ayrıca, yazarların makale üst verisinde tr-ing özet ve anahtar kelimeleri doldurmaları gerekmektedir.

2.1 Telif Hakları Sözleşmesi
Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi formunun, tüm yazarların isimlerini ve imzalarını içerecek şekilde doldurulup DergiPark sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Sözleşme ve telif hakları formu formatı aşağıdaki ilgili linkten indirilebilir ve ıslak imza ile imzalanmış halinin taranması kabul edilebilir.

2.2 Benzerlik Raporu
Dergipark’ın yeni yönetmeliğine göre, benzerlik raporu (Turnitin, iThenticate ya da Dergipark intihal.net üzerinden) alınmış olmalıdır.

2.3 Kapak Sayfası (yazar bilgileri dahil)
Kapak sayfası, ayrı bir Word belgesi olarak hazırlanmalıdır. Yazının tüm yazarlar tarafından yazıldığı ve onaylandığı, orijinal ve yayımlanmamış bir çalışma olduğu belirtilmelidir. Kapak sayfası tüm yazarların isimlerini ve imzalarını içermelidir. Kapak sayfasının taranması kabul edilebilir. Kapak sayfası kısa ve bilgilendirici bir başlık içermelidir; tüm yazarların isimleri, ORCID numaraları, kurumları/kuruluşları (bölüm, fakülte, üniversite, şehir ve ülke) ve e-posta adresleri ile sorumlu yazarın ismi, telefon ve mobil telefon bilgileri belirtilmelidir. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise, toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir. Yazar teşekkür bölümüne burada yer verebilir. Kapak sayfası formu aşağıdaki ilgili linkten indirilebilir.

2.4 Manuskript (yazar bilgileri dahil değil)

Manuskript tek bir Word belgesinde hem İngilizce hem Türkçe özet, anahtar kelimeler, makale, alıntı (varsa), referanslar listesi izlenerek hazırlanmalıdır. Makale, alfabetik sıraya göre sıralanması ve virgülle ayrılması gereken en fazla 5 anahtar kelimeye sahip olmalıdır. Okuyucuların aramasını kolaylaştırmak için anahtar kelimeler dikkatlice seçilmelidir. Türkçe özet 250 kelimeyi, genişletilmiş İngilizce özet 1 sayfayı (yaklaşık 500 kelime) geçmemelidir. Türkçe kısa özet makalenin amacını, yöntemini ve ana bulgularını içermelidir. İngilizce genişletilmiş özette araştırmanın probleminin tanımı, araştırma sorusu, hipotezi, amaç, kapsam ve yöntemi, kullanılan araç ve malzemeler, araştırmanın bulguları ve literatüre katkısından kısaca bahsedilmelidir. Özetlerde ve tam metinde yazarların kimliğini açığa çıkaracak hiçbir bilgiye yer verilmemelidir.

Ana metin 11 punto büyüklüğünde Calibri Light ve satır aralığı 1.15 olmalıdır. Türkçe ve İngilizce Özet 9 punto büyüklüğünde Calibri Light olmalı ve satır aralığı 1 olmalıdır. Ana metin 11 punto büyüklüğünde Calibri Light olmalıdır ve satır aralığı 1.15 olmalıdır. Türkçe manuskript yazımında başlık ve alt başlıkların yanına parantez içinde İngilizce karşılıkları da belirtilmelidir. Özet bölümü haricindeki paragraflar arasında 1 satır (1.15 satır aralığı) boşluk bırakılmalıdır. Makalenin ana başlığı 20 punto ve sola dayalı olarak kalın (ilk harfleri büyük) yazılmalıdır.   Yazıdaki tüm başlıklar ardışık ve hiyerarşik olarak (1., 1.1., 1.1.1 şeklinde) numaralandırılmalıdır (referanslar ve teşekkür bölümü hariç). Ana başlık haricindeki tüm başlıklar Calibri 12 punto ile yazılmalıdır. Birincil başlıkların tüm harfleri büyük harf ve kalın olmalıdır. İkincil başlıklarda sadece ilk harfler büyük olmalıdır.  İkincil başlıklardan sonra 1 satır boşluk bırakılmaz. Dört ve daha alt dereceli başlıklar numaralandırılmamalıdır. Başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılmamalıdır. Başlık sonrası 2 satır metin yazılamıyorsa başlık da sonraki sayfada yer alır. Bir paragrafın ilk satırı sayfanın son satırı, paragrafın son satırı da sayfanın ilk satırı olarak yazılamaz. Tablo ve şekillerin boyutu okunaklı ve yüksek çözünürlükte olmalıdır (300 dpi). Tablolar imaj olarak değil, düzenlenebilir metin formatında hazırlanmalıdır. Tablo veya şeklin boyutu paragraf genişliği olan 11cm’i aşıyorsa iki kenara tam yaslanacak şekilde yerleştirilir. Tablo ve şekiller numaralandırılarak metin içerisinde verilmelidir. Her bir şekil, tablo ve resim yazıldığı bölümdeki başlık ve alt başlık numaralarından bağımsız olarak, metin içerisinde Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Tablo 1, Tablo 2 ve benzeri şeklinde adlandırılıp sıralanarak, numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde koyu olarak gösterilmelidir. Şekil ve tablo açıklamaları Calibri Light 10 punto ile yazılmalı ve Türkçe yazılan makalelerde açıklamaların İngilizce karşılıklarına da parantez içinde yer verilmelidir. Metin içerisinde madde işaretleri ile açıklamadan önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.  Tüm sayfalar art arda numaralandırılmalıdır.

Yazı uzunluğu kaynakça dahil 5000 (tablo, şekil, resim hariç) kelimeyi aşmamalıdır. Metin içerisinde yazar kimlik bilgilerini belirten herhangi bir bilgi yer almamalıdır. Şekil ve tablolarda yazarlara ait herhangi bir kimlik ve kurum bilgisi yer almamalıdır. Çift kör hakemli inceleme sürecinde, anonimliği sürdürebilmek için metin içerisinde yazar referanslarını alıntılamada yazarların soy ismi belirtilmeyerek (Yazar, yıl) olarak gösterilmelidir. Revizyon aşamasında, yazar söz konusu değişiklikleri tekrar düzenleyebilir. Metin içerisindeki semboller, kısaltmalar ve kurallar önerilen Uluslararası Ölçüm Sistemine (SI) uygun olmalıdır. Kısaltmalar, uluslararası kabul görmüş kurallara uygun olarak metinde ilk kez geçtikten sonra parantez içinde tanımlanmalıdır. Metin içerisinde kaynak gösteriminde APA 7 referans stiline uygun olarak makalenin yazarı ve yayın yılı parantez içinde verilmelidir (Yazar, Yıl).

3. REFERANSLAR

Aşağıda örneklenen APA 7 referans stilinin kullanılması önerilir. Referanslar yazar soy isimlerinin alfabetik sıralamasına göre sıralanmalı, aynı yazarlı kaynak bilgisi için kronolojik sıra takip edilmelidir. APA Referans Stili’nin büyük küçük harf kuralı ve yazım kuralları takip edilmelidir. Referanslar İngilizce dilinde verilmelidir. APA 7 Referans Stlili ile ilgili detaylı bilgilere http://www.apastyle.org/ https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/nsb/page/9435 internet adresinden ulaşılabilir.

Kitaplar
Yazar, A. (Yıl). Kitabın başlığı (7th ed.). Yayınevi, DOI ya da URL

Ewert, E.W., Mitten, D.S., & Overholt, J.R. (2014). Natural environments and human health. CAB International. https://doi.org/10.1079/9781845939199.0000
Foxall, G. R. (2018). Context and cognition in consumer psychology: How perception and emotion guide action. Routledge.
Schmidt, N. A., & Brown, J. M. (2017). Evidence-based practice for nurses: Appraisal and application of research (4th ed.). Jones & Bartlett Learning, LLC.

Kitap içinde bölüm: Yazar, A. (Yıl). Yayın adı. In A. Editör Soyadı & A. Editör Soyadı (Eds.), Yayınlandığı kitap adı (2nd ed., pp. #-#), Yayınevi. DOI ya da URL

Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (pp. 345–359). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016 

Dergiler
Yazar, A. A., Yazar, B. (Yıl). Makale başlığı. Derginin Başlığı, cilt(sayı), #–#. DOI

Makale Numaralı Dergi: Yazar, A. A., Yazar, B. (Yıl). Makale başlığı. Dergi Başlığı, cilt(sayı), makale numarası, #–#. DOI

Arxiv Numaralı Dergi: Yazar, A. A., Yazar, B. (Yıl). Makale başlığı. Arxiv numarası

Ashing‐Giwa, K. T., Padilla, G., Tejero, J., Kraemer, J., Wright, K., Coscarelli, A., Clayton, S., Williams, I., & Hills, D. (2004). Understanding the breast cancer experience of women: A qualitative study of African American, Asian American, Latina and Caucasian cancer survivors. Psycho‐Oncology, 13(6), 408-428. https://doi.org/10.1002/pon.750
Washington, E. T. (2014). An overview of cyberbully in higher education. Adult Learning, 26(1), 21–27. https://doi.org/10.1177/1045159514558412
Moody, M. S. (2019). If instructional coaching really works, why isn’t it working? Educational Leadership, 77(3), 30–35.
Dayton, K. J. (2019). Tangled arms: Modernizing and unifying the arm-of-the-state doctrine. The University of Chicago Law Review, 86(6), 1497–1737. https://bit.ly/2SkWwcy

Konferanslar

Konferans ve Poster Sunumları: Yazar, A. A., Yazar, B. (Yıl, Konferans Tarihleri). Bildiri başlığı, [Sunum şekli].  Konferans Adı, Yapıldığı Şehir, Ülke. URL

Davidson, R. J. (2019, August 8–11). Well-being is a skill [Conference session]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://irp-cdn.multiscreensite.com/a5ea5d51/files/uploaded/APA2019_Program_190708.pdf

Konferans Bildirileri: Yazar, A. A., Yazar, B. (Yıl). Bildiri başlığı. Editör(ler), Yayın adı (Konferans adı) (pp. #-#). Yayınevi. DOI ya da URL

Bedenel, A.-L., Jourdan, L., & Biernacki, C. (2019). Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance. In R. Battiti, M. Brunato, I. Kotsireas, & P. Pardalos (Eds.), Lecture notes in computer science: Vol. 11353. Learning and intelligent optimization (pp. 225–240). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05348-2_21

Morgan, R., Meldrum, K., Bryan, S., Mathiesen, B., Yakob, N., Esa, N., & Ziden, A. A. (2017). Embedding digital literacies in curricula: Australian and Malaysian experiences. In G. B. Teh & S. C. Choy (Eds.), Empowering 21st century learners through holistic and enterprising learning: Selected papers from Tunku Abdul Rahman University College International Conference 2016 (pp. 11-19). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4241-6_2 

Tez

Yayınlanmış Tez: Yazar, A. (Yıl). Tez adı. (Tez Künye Numarası) [Doctoral dissertation / Master’s thesis, Üniversite Adı]. Veritabanı Adı.

Horvath-Plyman, M. (2018). Social media and the college student journey: An examination of how social media use impacts social capital and affects college choice, access, and transition (Publication No. 10937367) [Doctoral dissertation, New York University]. ProQuest Dissertations and Theses Global.

Yayınlanmamış Tez: Yazar, A. (Yıl). Tez adı. [Unpublished doctoral dissertation / master’s thesis]. Üniversite Adı.

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia. 

Rapor

Grup Yazarı: Kurum Adı (Yıl). Rapor adı. (Rapor No. 123). URL

Bireysel Yazar: Yazar, A. A. (Yıl). Rapor adı. (Rapor No. 123). Kurum Adı. URL

World Health Organization. (2014). Comprehensive implementation plan on maternal, infant and young child nutrition. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/113048/WHO_NMH_NHD_14.1_
eng.pdf?ua=1

Winthrop, R., Ziegler, L., Handa, R., & Fakoya, F. (2019). How playful learning can help leapfrog progress in education. Center for Universal Education at Brookings. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/04/how_playful_learning_can_help_leapfrog_progress_in_education.pdf

İnternet Kaynakları

Web Sayfası: Yazar, A. / Kurum Adı (Yıl, Ay Gün). İçerik adı. Web Sayfasının Adı. Retrieved Ay Gün, Yıl, from URL

Center for Systems Science and Engineering. (2020, May 6). COVID-19 dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). Johns Hopkins University & Medicine, Coronavirus Resource Center. Retrieved May 6, 2020, from https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Blog: Yazar, A. (Yıl, Ay Gün). İçerik adı. Blog Adı. URL

Rutledge, P. (2019, March 11). The upside of social media. The Media Psychology Blog. https://www.pamelarutledge.com/2019/03/11/the-upside-of-social-media/

Online Dergi: Yazar, A. (Yıl, Ay Gün). İçerik adı. Dergi Adı. URL

Gander, K. (2020, April 29). COVID-19 vaccine being developed in Australia raises antibodies to neutralize virus in pre-clinical tests. Newsweek. https://www.newsweek.com/australia-covid-19-vaccine-neutralize-virus-1500849

Online Gazete Yazısı: Yazar, A. (Yıl, Ay Gün). İçerik adı. Gazete Adı. URL

Roberts, S. (2020, April 9). Early string ties us to Neanderthals. The New York Times.
https://www.nytimes.com/2020/04/09/science/neanderthals-fiber-string-math.html

Online Sözlük: Yazar, A. (Yıl, Ay Gün). İçerik adı. In Sözlük adı. Retrieved Ay Gün, Yıl, from URL

American Psychological Association. (n.d.). Internet addiction. In APA dictionary of psychology. Retrieved April 24, 2020, from https://dictionary.apa.org/internet-addiction

Veritabanından Tez: Yazar, A. (Yıl). Tez adı. (Tez Künye Numarası) [Doctoral dissertation / Master’s thesis, Üniversite Adı]. Veritabanı Adı.

Horvath-Plyman, M. (2018). Social media and the college student journey: An examination of how social media use impacts social capital and affects college choice, access, and transition (Publication No. 10937367) [Doctoral dissertation, New York University]. ProQuest Dissertations and Theses Global. 

4. TABLOLAR VE ŞEKİLLER

Şekiller 11 ya da 17 cm genişliğindeki sütunlara sığacak şekilde şablona yerleştirilmelidir. Tablo veya şeklin boyutu paragraf genişliği olan 11 cm’i aşıyorsa iki kenara tam yaslanacak şekilde yerleştirilir. Her bir şekil, tablo ve resim yazıldığı bölümdeki başlık ve alt başlık numaralarından bağımsız olarak, metin içerisinde Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Tablo 1, Tablo 2 vb. şeklinde adlandırılıp sıralanarak, numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde koyu olarak gösterilmelidir. Tablo ve şekil adları Calibri Light 10 punto ile yazılmalıdır.

Ayrıca şekiller en az 300 dpi çözünürlükte ve jpeg/tiff formatında bir zip dosyası halinde yüklenmelidir.

Yazarlara ait olmayan, başka kaynaklarca daha önce yayımlanmış tüm tablo, şekil ve resimler için yayın hakkına sahip kişilerden izin alınmalı ve izin belgesi yazıyla birlikte gönderilmelidir.

5. MATEMATİK FORMÜLLERİ

Matematik denklemleri resim olarak değil düzenlenebilir metin olarak gönderilmelidir. Mümkünse basit formüller normal metinle uyumlu olarak sunulmalıdır. Değişkenler italik olarak gösterilmelidir. Metinden ayrı olarak görüntülenmesi gereken denklemleri arka arkaya numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde Denklem 1, Denklem 2 vb. şeklinde adlandırılıp belirtilmelidir.

6. KİTAP İNCELEMELERİ VE NOTLARI

Bir kitap incelemesi, kitabın bir değerlendirmesinin kapsamını ve hesaplamalı tasarım, mimarlık, planlama ve tasarım bağlamındaki bilgi ve tartışmaya katkısını içeren 500-1000 kelime arasında olmalıdır. Yorumlar 11 punto Calibri font kullanarak 1.15 satır aralığı ile yazılmalıdır. Kitap incelemesini yapan kişinin adı, kurumu ve e-posta adresi verilmelidir. Kitap kapağı fotoğrafı jpeg formatında sağlanmalıdır. Başlık, yazar, kaynak, yayıncı, tarih, sayfa sayısı, fiyat ve ISBN numarası aşağıdaki örnekte olduğu gibi sağlanmalıdır.
Kitap Adı, Yazar Adı Soyadı, Yayın Yılı, Yayınevi, Şehir, Sayfa sayısı, Fiyatı, Cilt türü, ISBN no.

©2023 Journal of Computational Design & The Rectorate of Istanbul Technical University. All rights reserved.
Your continued use of this site signifies that you accept the terms of use.

Creative Commons License
The papers published in JCoDe are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Istanbul Technical University | Faculty of Architecture